Mírně pokročilí

Obsah semestrálního kurzu:

V našich kurzech vždy klademe důraz na schopnost komunikace v reálných situacích. V průběhu kurzu s vámi bude lektor komunikovat téměř výhradně ve španělštině. Chceme, abyste z každé hodiny odcházeli s vědomím, že jste se naučili vyjádřit něco nového a že si poradíte v konkrétních situacích.

V našich kurzech se nebudete nudit. Studijní materiály, které používáme (dostanete je zdarma v rámci ceny kurzu), jsou praktické a zajímavé. Výuka je interaktivní a metody korigovány na základě průběžné zpětné vazby ze strany studentů. Ale hlavně, naši lektoři jsou zkušení a svou práci dělají s radostí.

Co se naučíte?
Zarezervovat pokoj v hotelu. Vyjádřit míru, množství a frekvenci. Poradit si při nákupu oblečení. Popsat věc, kterou chcete koupit. Porovnávat. Telefonovat. Popsat něčí charakter. Mluvit o podnebí a počasí. Navrhnout něco a dát doporučení. Dát někomu instrukce a zakázat něco. Mluvit o budoucnosti a o tom, co si myslíte, že se stane. Hovořit o tom, co se stalo a za jakých okolností.

Tematické okruhy slovní zásoby:
Důležité události v životě. Řadové číslovky. Byt a dům, vybavení domácnosti. Lidské tělo. Počasí a podnebí. Cestování. Hotel a hotelové služby. Jídlo a pití. Oblečení, barvy a oddělení obchodu s oblečením. Aktivity volného času a názvy sportů. Internet a práce s počítačem.

Gramatika:
Gerundio. Sloveso ESTAR + gerundio. Sloveso DOLER. Neosobní slovesa LLOVER, NEVAR atd. Rozkazy. Sloveso IR A + infinitiv. Osobní zájmena – complemento directo a complemento indirecto. Samostatná přivlastňovací zájmena. Osobní zájmena po předložkách. Stupňování přídavných jmen a příslovcí. Pretérito Perfecto – tvary a použití. Pretérito Indifinido – pravidelné tvary a nepravidelná slovesa  ESTAR, IR, VER, TENER a HACER. Pretérito Imperfecto – tvary a použití. Participio a jeho použití. Sloveso SOLER + infinitiv. Budoucí čas – tvary a použití. Předložky POR a PARA.

Obsah kurzu vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zahrnuje jazykové funkce, témata a gramatiku úrovně A1/A2.

Co už byste měli umět?

Komunikace:
Pozdravit a navázat konverzaci. Rozloučit se. Zeptat se na původ a říct, odkud jste. Vyjádřit souhlas nebo nesouhlas. Vyjádřit prosbu, poděkovat. Omluvit se. Říct, že nerozumíte a požádat o zopakování věty. Vyhláskovat svoje jméno a e-mailovou adresu. Vyplnit jednoduchý formulář s osobními údaji. Zeptat se na výslovnost nebo pravopis slova. Zeptat se na zaměstnání a stručně popsat svoje. Popsat svoje záliby a preference. Popsat svoje každodenní aktivity (včetně udání času nebo denní doby). Vyjádřit svůj názor a zeptat se na názor. Říct svůj e-mail a telefonní číslo, zeptat se na e-mail a telefonní číslo. Představit sebe a svoje přátele. Navrhnout schůzku, odmítnout nebo přijmout návrh. Vyjádřit lítost. Zarezervovat stůl v restauraci, objednat si a požádat o účet. Zeptat se na cestu a porozumět jednoduché odpovědi. Vyjádřit svoje potřeby (hlad, žízeň, únava). Popsat svůj aktuální duševní stav. Popsat fyzický vzhled a povahu osob. Vyjádřit povinnost.

Slovní zásoba spojená s tématy:
Osobní údaje. Rodina. Základní číslovky. Národnosti a země. Každodenní činnosti, aktivity volného času. Zaměstnání a názvy pracovišť. Ve městě - kulturní a jiná zařízení, obchod. Jídlo a pití, některá typická španělská jídla. Dopravní prostředky a popis cesty. Dny týdne, měsíce a roční období. Popis vzhledu a charakteru osob.

Gramatika:
Abeceda a výslovnost. Určitý a neurčitý člen a jejich základní použití. Rod podstatných jmen a tvoření množného čísla. Osobní zájmena a jejich použití. Základní spojky. Časování pravidelných sloves v přítomném čase. Záporná věta. Vykání a tykání ve španělštině. Časování zvratných sloves. Přivlastňovací zájmena. Čásování nejčastějších nepravidelných sloves v přítomném čase. Sloveso TENER QUE + infinitiv a HAY QUE + infinitiv. Ukazovací zájmena. Tvoření otázek a použití tázacích zájmen. Nejčastější předložky a jejich použití - A, DE, EN, CON, SIN, POR a PARA. Slovesa typu GUSTAR. Použití MUY a MUCHO. TAMBIÉN a TAMPOCO. Zájmena - complemento directo. Použití sloves SER, ESTAR a HAY. Předložky místa.

 Zpět