BÝT IV. - použití slovesa HAY, HAY, HAY, HAY

03.06.2009 20:33

Jak už bylo zmíněno na jiném místě, sloveso HAY bývá oblíbencem, v přítomném čase má jeden jediný tvar - HAY. Svou pozornost proto upněte o to víc k jeho použití. Nejdůležitější je si zapamatovat, že sloveso HAY vyjadřuje existenci něčeho/indica la existencia de algo.

Sloveso HAY lze použít ke zjištění, zda (někde) "něco" je a vyjádření, že (někde) "něco" je/není.

- ¿Hay una farmacia por aquí?                       Je tu někde lékárna?
- Sí, hay una a unos cincuenta metros.           Ano, jedna je asi padesát metru odsud.

- ¿Hay fumadores entre vosotros?                  Jsou mezi vámi kuřáci?
- No, no hay.                                               Ne, nejsou.

- ¿En tu país hay olivos?                                Jsou ve tvé zemí olivovníky?
- No, no hay ningunos.                                  Ne, nejsou žádné.

En mi ciudad no hay muchas galerías.            V mém městě není mnoho galerií.
Detrás de la casa hay un parque grande.        Za domem je velký park.
En esta zona hay tres restaurantes buenos.    V této oblasti jsou tři dobré restaurace.
Aquí no hay nadie.                                       Tady nikdo není.

- ¿Hay tomates?                                           Máte rajčata?
- Sí, hay./NO, no hay.                                   Ano, máme./Ne, nemáme.

¡CUIDADO!

Se slovesem HAY lze použít pouze "něco" - podstatné jméno s neurčitým členem, číslovkou, kvantifikátorem (mucho/a/os/as, poco/a/os/as, unos/as atd.) nebo jiným neurčitým přídavným jménem (algún/a/os/as, vario/a/os/as atd.). S HAY nelze použít konkrétní název něčeho nebo jméno osoby, ani podstatné jméno s určitým členem nebo ukazovacím a přivlastňovacím zájmenem.

- ¿Sabes dónde está Tesco?                           Víš, kde je Tesco?
- Tesco está a la derecha a unos cien metros. Tesco je napravo, asi 100 metrů odsud.

En Praga hay muchos buenos restaurantes      V Praze je hodně dobrých restaurací, ale ta
pero el mejor está cerca del Castillo de Praga. nejlepší je blízko Pražského hradu.
¿Dónde está mi abrigo?                                  Kde je můj kabát?
Hay tres candidatos para el puesto, Juana es   Jsou tři kandidáti/Máme tři kandidáty na tu
una de ellos.                                                 pozici, Juana je jedním z nich.

Hay se dále používá v ustálených spojeních:

¿Qué hay de nuevo?                    Co je nového?
¿Qué hay?                                  (používá se jako pozdrav, zkrácená verze ¿Qué hay de
                                                 nuevo?)
Gracias. x No hay de qué.             Děkuju. x Není zač.
                             

HAY je neosobní tvar slovesa HABER, které vede ve španělštině dvojí život. Jednak má právě neosobní tvar HAY (a také ha habido, hubo, había, habrá, habrá habido v příslušných časech) a pak funguje jako pomocné sloveso ve všech španělských složených časech.

BÝT I. - časování sloves SER, ESTAR a HAY

BÝT II. - použití slovesa SER

BÝT III. - použití slovesa ESTAR (jsem veselá v Praze)

BÝT V. - SER/ESTAR s přídavnými jmény

BÝT VI. - ¿Dónde es la fiesta?

Zpět