Časování pravidelných sloves v přítomném čase - HABLAR, COMER, VIVIR

20.08.2009 12:07

Španělská slovesa v přítomném čase můžeme rozdělit do následujících kategorií:

 • slovesa končící na -AR
  Většina pravidelných sloves má koncovku -AR. Pro časování slovesa je potřeba oddělit koncovku a přidat příponu pro příslušný tvar.
HABLAR – mluvit
(yo) HABL-O (nosotros, nosotras) HABL-AMOS
(tú) HABL-AS (vosotros, vosotras) HABL-ÁIS
(él, ella) (usted) HABL-A (ellos, ellas) (ustedes) HABL-AN

Ejemplos:
        Estudio español.                Učím se španělsky.
        Mariana no canta.             Mariana nezpívá.

Další slovesa: ayudar (pomoci); bailar (tancovat); buscar (hledat); cambiar (vyměnit); cantar (zpívat); cenar (večeřet); cocinar (vařit); comprar (koupit); descansar (odpočívat); enseñar (učit; ukázat); escuchar (poslouchat); esperar (čekat); estudiat (učit se); ganar (vyhrát); gastar (utratit, vydat); hablar (mluvit); invitar (pozvat); lavar (umýt); llamar (telefonovat); llegar (přijít, přijet); mirar (dívat se); nadar (plavat); necesitar (potřebovat); olvidar (zapomenout); pasar (strávit, prožít; stát se); pagar (zaplatit); preguntar (zeptat se); preparar (připravit); regresar (vrátit se); tomar (vzít si, dát si); trabajar (pracovat); viajar (cestovat); visitar (navštívit)

 • slovesa končící na -ER
  Podobně jako u sloves končících na -AR, oddělte koncovku a přidejte příponu příslušné osoby a čísla.
COMER – jíst
(yo) COM-O (nosotros, nosotras) COM-EMOS
(tú) COM-ES (vosotros, vosotras) COM-ÉIS
(él, ella) (usted) COM-E (ellos, ellas) (ustedes) COM-EN

Ejemplos:
        Comen en un restaurante.            Jedí v restauraci.
        No bebo alcohol.                          Nepiju alkohol.
        Leemos el periódico.                    Čteme noviny.

Další slovesa: aprender (učit se); beber (pít); comprender (rozumět); creer
(myslet); leer (číst); vender (prodávat)

 • slovesa končící na -IR
  Asi už tušíte, co s infinitivem udělat :-).
VIVIR – žít; bydlet
(yo) VIV-O (nosotros, nosotras) VIV-IMOS
(tú) VIV-ES (vosotros, vosotras) VIV-ÍS
(él, ella) (usted) VIV-E (ellos, ellas) (ustedes) VIV-EN

Ejemplos:
        Vivimos en Canadá.                    Bydlíme v Kanadě.
        Hugo escribe libros.                    Hugo píše knihy.

        Další slovesa: abrir (otevřít); discutir (diskutovat, hádat se); escribir (psát);
        recibir
(obdržet, dostat); subir (nastoupit, vystoupat nahoru)

Pár poznámek:

 1. Všimněte si, že (i) v první osobě jednotného čísla je u všech tří skupin sloves -O, (ii) třetí osoba množného čísla se liší od třetí osoby jednotného čísla přidáním -n (bude platit pro všechny zbývající španělské časy - v minulých i budoucích), (iii) první a druhá osoba množného čísla má v koncovce vždycky souhlásku z koncovky infinitivu, tj. -AR: -AMOS, -ÁIS; -ER: -EMOS, -ÉIS; -IR: -IMOS, -ÍS, (iv) slovesa -ER a -IR se liší koncovkami jen v první a druhé osobě množného čísla, ostatní jsou pro obě skupiny sloves stejné.
 2. Pokud jde o přízvuk, zůstává na stejném místě v jednotném čísle a ve třetí osobě množného čísla (druhá slabika od konce), stěhuje se ale dozadu v prvních dvou osobách množného čísla (druhá slabika od konce v 1. osobě a značený přízvuk v 2. osobě). Zní-li to složitě, přizvukujte tučné samohlásky:
  TRABAJO, TRABAJAS, TRABAJA, TRABAJAMOS, TRABAJÁIS, TRABAJAN
  COMO, COMES, COME, COMEMOS, COMÉIS, COMEN
  ESCRIBO, ESCRIBES, ESCRIBE, ESCRIBIMOS, ESCRIBÍS, ESCRIBEN
  Možná Vám to teď připadá jako drobnost, ale správný přízvuk je ve španělštině důležitý. Plus později pochopíte velkou skupinu nepravidelných sloves s hláskovou změnou v kořeni (tzv. slovesa "zapatos").
 3. Protože každá osoba v jednotném i množném čísle má svůj tvar slovesa, ze kterého je osoba i číslo zřejmá, ve španělské větě není nutné používat osobní zájmena (srovnej např. s angličtinou).
 4. Kromě pravidelných sloves, existuje ve španělštině pár sloves nepravidelných, pro která výše uvedená pravidla zcela nebo minimálně zčásti neplatí.

 

Zpět