Předložky POR a PARA I.

30.08.2009 14:05

Jedním z těch náročnějších úkolů, které před každým studentem španělštiny leží, je zvládnout použití předložek POR a PARA. Pojďme se na ně tedy podívat.

POR

 • neurčité určení místa – v češtině odpovídá významově předložkám skrz, přes, prostředkem čeho (kudy?)

  caminar por el parque jít parkem
  por aquí někde tady
  pasear por la calle procházet se ulicí
 • neurčité určení času

  por la mañana/tarde/noche ráno/odpoledne/večer*
  por enero v lednu
  por vacaciones o prázdninách
  por Navidad o Vánocích

  *tj. někdy během rána/dopoledne/večera; srovnej s: a las ocho de la mañana

 • vyjádření důvodu, příčiny (proč?), vč. POR + infinitiv

  Quedamos en casa por la lluvia. Zůstaneme doma kvůli dešti/protože prší.
  ¿Por qué no viene? Proč nepřijde?
  No viene por estar enfermo. Nepřijde, protože je nemocný.
 • vyjádření (komunikačního/dopravního) prostředku

  viajar por avión/por tren/por autobús* letět/jet vlakem/jet autobusem
  comunicar por teléfono/por correo electrónico telefonovat/psát e-mailem

  *ale ir en avión/en tren/en autobús - letět/jet vlakem/jet autobusem

 • zapamatujte si:

  por favor prosím
  por ejemplo například
  por supuesto samozřejmě
  gracias por … díky za …

PARA

 • vyjádření příjemce

  para Juana y José pro Juanu a Josého
  para tí pro tebe
 • vyjádření účelu – vč. PARA + infinitiv ( …, aby ...)

  bolsa para los libros taška na knihy
  Estoy aquí para aprender. Jsem tu, abych se učil/a.
  Voy de compras para comprar zapatos. Jdu si koupit boty.
 • vyjádření cíle, destinace (lze použít PARA nebo obvyklejší předložku A)

  Vamos para la playa. Jdeme na pláž.
  el tren para Madrid vlak do Madridu

Probrali jsme základní použití POR a PARA, zkuste si test předložek POR a PARA I.

Připravujeme POR a PARA II.

Zpět