Zkoušky DELE

Diplomy DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím znalost španělštiny jako cizího jazyka. Zkoušky pořádá po celém světě Instituto Cervantes (IC), který také předává diplomy vydané španělským Ministerstvem školství.

V posledních 2 letech se počet zkoušek DELE postupně rozšířil. K původním 3 úrovním zkoušky – Certificado Inicial (dnes DELE B1), Diploma Básico/Intermedio (DELE B2) a Diploma Superior (DELE C2) přibyly další 3 nové úrovně. Výsledkem je šestistupňový systém zkoušek, které odpovídají jednotlivým úrovním jazykových znalostí definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR) A1 – C2.

Úroveň Znalosti
Diploma DELE A1 Dokážete si poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.
Diploma DELE A2 Dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).
Diploma DELE B1 Dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.
Diploma DELE B2 Dokážete si poradit ve všech běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.
Diploma DELE C1 Dokážete porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.
Diploma DELE C2 Dokážete si poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí.

Počty uchazečů a úspěšnost u zkoušky

V letech 2007 - 2009 skládalo u Institutu Cervantes zkoušky každoročně přes 400 uchazečů. Nadpoloviční většina usilovala o úroveň DELE B2 s průměrnou celkovou úspěšností 78 %. Průměrná celková úspěšnost dalších úrovní zkoušek byla následující - DELE A1 93 % (pouze 2 termíny), DELE B1 77 % a DELE C2 63 % (zdroj dat: Instituto Cervantes Praha, duben 2010).
Data z uvedeného období nezahrnují úrovně DELE A2 a DELE C1, které měly premiéru až v roce 2010.

Průběh zkoušky

Celá zkouška včetně jejího zadání probíhá ve španělštině. Doporučujeme tedy seznámit se předem se způsobem zadávání úkolů a vyplňováním odpovědí u písemné části a dále s průběhem ústní části zkoušky (v úvodu je zkoušený vždy tázán, zda chce, aby mu zkoušející tykal nebo vykal, a dostane zpravidla další 2 - 3 otázky, které slouží k odbourání stresu a u nichž není hodnocena odpověď). Více o průběhu zkoušky najdete zde (ve španělštině).

Zkoušky DELE se skládají z pěti částí, jejichž rozsah závisí na konkrétní úrovni:
•    porozumění čtenému textu
•    písemný projev
•    poslechová cvičení
•    gramatika a slovní zásoba (netýká se DELE A1 a A2)
•    ústní část

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 % z maximálního počtu bodů za jednotlivé části zkoušky. Hodnocení písemné části zkoušky probíhá ve Španělsku a trvá přibližně 2 měsíce. Poté je zveřejněný na webu IC. Certifikát dokládající úspěšné složení zkoušky je zpravidla k dispozici 3 měsíce po složení zkoušky.

Konání zkoušek

Zkoušky se pořádájí vždy v květnu a v listopadu. Zápis na zkoušky probíhá v sídle Institutu Cervantes. Zkoušky samotné probíhají v Institutu Cervantes v Praze a dále v Brně a v Českých Budějovicích. Je však třeba konzultovat konkrétní rozpis zkoušek pro Brno a České Budějovice, zpravidla se totiž nekonají v jeden termín zkoušky všech úrovní.

Ceny zkoušek

DELE A1 - 1230 Kč
DELE A2 - 1530 Kč
DELE B1 - 1740 Kč
DELE B2 - 2060 Kč
DELE C1 - 2300 Kč
DELE C2 - 2400 Kč
Studenti Instituto Cervantes mají 20 % slevu, skupiny 10 % slevu z ceny zkoušky.

DELE - listopad 2010

Zápis: 1. 9. - 15. 10. 2010
Konání: pátek 19. 11. a sobota 20. 11. 2010
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Užitečné odkazy:
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (španělsky)
Modelové zkoušky (pouze ve španělštině)
Instituto Cervantes – Zkoušky DELE (česky)

Poslední aktualizace: 28. 8. 2010