Státní jazyková zkouška

Státní zkoušku lze složit pouze u tzv. jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Jde jednak o bývalé státní jazykové školy, kterých je v tuzemsku 35 a jejichž zřizovateli jsou dnes kraje nebo města, a dále soukromé školy, kterým bylo právo státní jazykové zkoušky v minulosti přiznáno (10 soukromých škol). V Praze jde zejména o Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Státní jazykové zkušky ověřují stupeň znalosti cizího jazyka v rozsahu, který stanovuje zkušební řád pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách. Je přílohou Vyhlášky o státních jazykových zkouškách (obojí ke stažení zde).

Státní zkouška má 3 úrovně – základní, všeobecnou a speciální. Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a tlumočnický.

Všechny státní jazykové zkoušky se skládají z písemné a ústní části. Ústní část se koná nejdříve za 2 týdny po termínu písemné zkoušky a mohou ji složit pouze ti, kteří úspěšně složili písemnou část.
Celkový výsledek státní zkoušky se uchazeč dozví po absolvování ústní části zkoušky.
Pokud uchazeč nesloží ústní zkoušku, může ji opakovat, pokud jeho písemná zkouška byla hodnocena známkou 1 – výborně nebo 2 – velmi dobře. Uchazeč v takovém případě zaplatí jazykové škole částku stanovenou za konání ústní části jazykové zkoušky.

Státní jazyková zkouška základní

Je zaměřena na základní témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Požaduje se znalost 2000 – 2500 lexikálních jednotek.
Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část trvá 4 hodiny a zahrnuje:
1.    porozumění čtenému textu v rozsahu 600 – 800 slov (lze používat slovník),
2.    samostatný písemný projev  rozsahu okolo 300 slov (lze používat slovník),
3.    poslech cizojazyčného textu v rozsahu asi 5 – 6 minut,
4.    část gramaticko-lexikální.

Ústní část, která trvá 25 – 30 minut, ověřuje:
1.    schopnost pohotově a spontánně reagovat v běžných situacích a schopnost plynule a jazykově správně hovořit o daných tématech,
2.    znalost reálií jazykové oblast a České republiky v cizím jazyce,
3.    schopnost plynule a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu minimálně 500 stran.
Před začátkem ústní části má uchazeč 15 – 20 minut na přípravu.

Tematické okruhy pro ústní a písemnou část:
Rodina, společenský styk.
Bydlení, město (místo), v němž žijeme.
Práce a zaměstnání.
Volný čas a jeho organizace.
Příroda, ekologické problémy.
Cestování.
Oblékání.
Péče o zdraví.
Umění, věda a technika.
Vzdělávání.
ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života.)

Státní jazyková zkouška všeobecná

Se zaměřuje na témata denního každodenního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Je vyžadována znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.
Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část trvá 4 hodiny a ověřuje:
1.    porozumění čtenému textu v celkovém rozsahu 1200 – 1400 slov (lze používat slovník),
2.    samostatný písemný projev  rozsahu okolo 500 slov (lze používat slovník),
3.    poslech cizojazyčného textu v rozsahu asi 8 minut,
4.    část gramaticko-lexikální.

Ústní část, která trvá 15 – 20 minut, ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích a schopnost plynule hovořit o daných tématech.
Před začátkem ústní části má uchazeč 15 – 20 minut na přípravu.

Tematické okruhy pro ústní a písemnou část:
Rodina, společenský styk.
Bydlení, město (místo), v němž žijeme.
Práce a zaměstnání.
Volný čas a jeho organizace.
Příroda, ekologické problémy.
Cestování.
Oblékání.
Péče o zdraví.
Umění, věda a technika.
Vzdělávání.
ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Státní jazykové zkoušky speciální

Státní jazykové zkoušky speciální mohou skládat ti, kteří úspěšně složili státní jazykovou zkoušku všeobecnou, příp. předloží doklad o vykonání jazykové zkoušky,  jež svým obsahem a rozsahem odpovídá státní jazykové zkoušce všeobecné.
Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 až 3000 lexikálních jednotek z obecné a profesně orientované slovní zásoby, zejména z oboru, v němž uchazeč pracuje.

A. Státní jazyková zkouška speciální – obor překladatelský

Hlavní částí zkoušky je písemná část, během které lze používat slovníky a se souhlasem zkušební komise i příručky. Trvá 4 hodiny a zahrnuje:
1.    porozumění čteným textům z různých funkčních stylů v celkovém rozsahu 1400 – 1500 slov,
2.    překlad obtížného cizojazyčného nebo odborného cizojazyčného textu (i se zřetelem k reáliím dané jazykové oblasti) do češtiny v rozsahu 200 – 250 slov,
3.    překlad 1 – 2 obtížných obecných textů o celkovém rozsahu 200 – 250 slov do cizího jazyka,
4.    vypracování  shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200 – 250 slov.

Ústní část trvá 25 – 30 minut a ověřuje schopnost ústně převést čtený text z cizího jazyka do češtiny a obráceně. Před začátkem ústní části má uchazeč 15 – 20 minut na přípravu.

B. Státní jazyková zkouška speciální – obor tlumočnický

Písemná část trvá 3 hodiny a zahrnuje:
1.    poslech textu o rozsahu asi 10 minut a jeho porozumění s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky,
2.    písemnou reprodukci v češtině (150 – 200 slov) vyslechnutého textu v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut,
3.    písemnou reprodukci v cizím jazyce (400 – 450 slov) vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut (lze používat slovník).

Ústní část trvá 40 – 45 minut a ověruje:
1.    schopnost pohotově, plynule a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech z politického, ekonomického a kulturního života dané jazykové oblati a České republiky,
2.    schopnot konsekutivně tlumočit mluvený projev z cizího jazyka do češtiny a obráceně.
Ústní část státní jazykové zkoušky pro obor tlumočnický se koná bez přípravy.

Termíny
Státní jazykové zkoušky se konají vždy na jaře a na podzim. Pouze u státních jazykových zkoušek speciálních může být termín stanoven i mimo jarní a podzimní období. Na termín státní jazykové zkoušky je potřeba se přihlásit s dostatečným předstihem.

Cena zkoušek
Cena zkoušek závisí na konkrétní jazykové škole, nicméně Vyhláška č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách stanoví maximální ceny za jednotlivé zkoušky následovně:
Státní jazyková zkouška základní  - maximálně 4.000 Kč
Státní jazyková zkouška všeobecná – maximálně 6.000 Kč
Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský – maximálně 8.000 Kč
Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický – maximálně 9.000 Kč

Modelové zkoušky je možné zakoupit v e-shopu Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Užitečné odkazy:
Vyhláška č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách (ke stažení)
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
Seznam jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky (v přípravě)

Poslední aktualizace: 28. 8. 2010